Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivämäärä 10.10.2017. Rekisteriseloste päivitetty 05.06.2023.

1. Rekisterinpitäjä
Takuurahoitus
Kappelikuja 6
02200 Espoo

2. Yhteys rekisteriasioihin liittyen
[email protected]

3. Rekisterin nimi
Takuurahoitus asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen Takuurahoitus palvelussa, jossa asiakas voi jättää hakemuksen ja vastaanottaa laina- ja muita tarjouksia Takuurahoitukselta ja sen yhteistyökumppaneilta. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolien suoramarkkinointitarkoitukseen henkilötietolain ja tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen mukaisella tavalla.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot tuotteiden hakijoista ja asiakkaista:

5.1 Hakijan henkilöön liittyvät perustiedot
 Etu- ja sukunimet
 Henkilötunnus
 Osoitetiedot
 Puhelinnumero(t)
 Sähköpostiosoite
 Kansalaisuus
 Siviilisääty
 Asumistiedot
 Asepalvelustiedot (jos henkilö on alle 30 vuotias mies)
 Tulo- ja menotiedot
 Työnsuhdetiedot
 Muita myönnettyjä luottoja sekä pankki- ja luottokortteja koskevat tiedot
 Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

5.2 Yhteisvastuullista luoton- tai muun tuotteen hakijaa koskevat perustiedot
 Nimi
 Henkilötunnus
 Osoite, jos eri osoite kuin luotonhakijalla
 Puhelinnumero(t)
 Sähköpostiosoite
 Ammatti
 Työnantajan yhteystiedot
 Kuukausiansiot
 Myönnettyjä luottoja sekä luotto- ja pankkikortteja koskevat tiedot
 Suoramarkkinointikielto

5.3 Hakemusta koskevat tiedot
 Tuotetyyppi ja muita tuotetta koskevia tietoja
 Pankkiyhteystiedot
 Maksuhäiriötiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:
 Rekisteröidyltä itseltään
 Asiakastieto Oy:n (tai vastaava) ylläpitämästä luottotietorekisteristä
 Väestötietorekisteristä (tietoja henkilöturvatunnuksen varmistamiseksi sekä osoitetietojen päivitystarkoituksissa)
 Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
 Muilta rahoituslaitoksilta
 Rekisteröidyn työnantajalta

7. Tietojen luovutus
Takuurahoitus voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Koko Takuurahoituksen henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Takuurahoituksen palvelun käyttäjä hyväksyy sen, että kaikki hänen tietonsa luovutetaan lainanantajille, jotka jatkokäsittelee ja tallentaa käyttäjän tiedot omiin asiakasrekisteriinsä.

8. Rekisterin suojaus
Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että ATK-järjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä, sekä salauksella tietojen siirtojen yhteydessä.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.